● Co chce osiągnąć resort spraw wewnętrznych poprzez nowelizację ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, kodeksu postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej, którą dzisiaj ma zająć się rząd?

– Chcemy ułatwić obywatelom i przedsiębiorcom elektroniczny kontakt z administracją. Taka sama moc dokumentu elektronicznego jak papierowego to coś, co jest dzisiaj oczywistością. Jednak dopiero proponowane przez nas zmiany prawnie to usankcjonują. Ustawa obowiązuje od czterech lat, czas więc wyciągnąć wnioski z praktyki jej stosowania. To będzie symboliczne zielone światło dla budowy e-administracji i tworzenia Polski Cyfrowej.

● Jakie istotne zmiany przyniesie nowelizacja ustawy?

– Przede wszystkim porządkujemy przepisy, których obecne rozumienie jest inne niż było w czasach, kiedy powstawała obowiązująca ustawa. Nowelizacji wymagały przepisy określające cele ustawy oraz zasady tworzenia minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych. Ustawa zagwarantuje zasady neutralności technologicznej i jawności używanych standardów, porządkuje i rozszerza listę definicji ustawowych. Istotne zmiany wprowadzono w kodeksie postępowania administracyjnego oraz Ordynacji podatkowej. Umożliwią one urzędom załatwianie spraw przy zastosowaniu dokumentów elektronicznych doręczanych środkami komunikacji elektronicznej tam, gdzie dotąd zasadą było wykorzystywanie ich wyłącznie w postaci papierowej. Dokument elektroniczny będzie mógł zawierać m.in. pozwolenie na budowę, decyzję o podziale nieruchomości czy przyznaniu koncesji na alkohol. Projekt usuwa też wątpliwości co do kształtu elektronicznej wersji wezwania, decyzji, postanowienia oraz zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi i wniosku.

● Czy decyzje i postanowienia administracyjne muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym? W projekcie ustawy o podpisie elektronicznym proponuje się przecież mniej sformalizowane i kosztowne formy podpisów?

– Przygotowujemy uelastycznienie tego obowiązku w ustawie o podpisach elektronicznych. Jednak taka nowelizacja będzie możliwa dopiero wówczas, gdy przyjęta zostanie generalna reforma podpisu elektronicznego. Odpowiednie nowe przepisy – uelastyczniające k.p.a. – załączyliśmy do projektu ustawy o podpisach elektronicznych. Uznaliśmy, że nie należy dłużej czekać na rozwój procesu legislacyjnego ustawy o podpisach elektronicznych i wprowadzić jak najszybciej inne możliwe już teraz zmiany. O ile w przypadku dokumentów wydawanych przez organy publiczne stosowany jest nadal bezpieczny podpis elektroniczny, o tyle zdecydowanie ułatwiamy działanie obywatelom i przedsiębiorcom. Już teraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, MSWiA zaproponowało w nowelizowanej ustawie nową metodę uwierzytelniania klientów administracji, czyli Zaufany Profil. Będzie to darmowe narzędzie udostępnione przez ePUAP. Umożliwi składanie pism bez konieczności stosowania e-podpisów.

● W jaki sposób będzie można posługiwać się Zaufanym Profilem?

– Obywatel lub przedsiębiorca będzie mógł po założeniu konta (profilu) na platformie ePUAP udać się do urzędu, w którym dokona uwierzytelnienia w platformie ePUAP na podstawie dokumentu tożsamości. W ten sposób profil ePUAP obywatela uzyska status zaufanego. Od tej pory będzie on mógł składać dokumenty w postaci elektronicznej bez konieczności składania e-podpisów. Pojawienie się nowego narzędzia autoryzacji i uwierzytelniania klientów administracji spopularyzuje możliwość elektronicznego załatwiania spraw w urzędach. Kolejnym krokiem ułatwiającym komunikację z administracją stanie się umieszczenie danych do składania podpisów elektronicznych w nowych dowodach osobistych, które w ramach projektu pl.ID wydawane będą od stycznia 2011 r.