Stanie się tak dzięki przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projektom nowelizacji ośmiu rozporządzeń. Dotyczą one:
Wszystkie te rozporządzenia muszą być zgodne z zapisami odpowiednich unijnych przepisów, w tym rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu (Dz. U. L 187) oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2014 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis (Dz.U. L 352). W obu tych aktach prawnych określone zostało, że będą obowiązywać do 31 grudnia 2020 r., z zachowaniem dodatkowego sześciomiesięcznego okresu funkcjonowania, czyli do końca czerwca 2021 r. W efekcie pierwotnie w ośmiu wskazanych rozporządzeniach wydanych przez resort rodziny zapisany został 30 czerwca br. jako dzień, do którego będą obowiązywać.