Pracodawca zatrudniający do 100 pracowników może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy albo specjalistom spoza zakładu pracy, albo osobiście wykonywać jej zadania.
Z art. 23711 par. 1 kodeksu pracy wynika, że pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy. Zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Natomiast art. 23711 par. 2 k.p. przewiduje możliwość powierzenia wykonywania zadań służby bhp w przypadku braku kompetentnych pracowników także specjalistom spoza zakładu pracy.
Przepis dotyczący tego, że pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bhp, jest kategoryczny. Nie można pominąć również par. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.), który stwierdza, iż służbę bezpieczeństwa i higieny pracy stanowią wyodrębnione komórki organizacyjne.
Nieuprawnione byłoby twierdzenie, że pracodawca może tworzyć komórkę organizacyjną także poza kierowanym przez siebie zakładem pracy i w konsekwencji mogłaby ona istnieć poza strukturą organizacyjną tego zakładu pracy.
Ponadto ustawodawca wyraźnie odróżnia określenie czynność tworzenia od czynności powierzania.
Zatrudniając do 100 pracowników, pracodawca ma do wyboru trzy możliwości w tym zakresie. Może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy albo specjalistom spoza zakładu pracy. Trzecią możliwością jest osobiste wykonywanie zadania służby bhp, jeżeli zatrudnia do dziesięciu pracowników albo zatrudnia do 20 pracowników, pod warunkiem że dla zakładu ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka (ochrona zdrowia jest zakwalifikowana do piątej kategorii ryzyka).