Powództwo w imieniu spółki zwykle wnosi zarząd. Gdy zaś to zarząd wyrządził spółce szkodę, wtedy powództwo wobec niego wytacza rada nadzorcza lub pełnomocnik ustanowiony przez zgromadzenie wspólników. Czy prawo do wniesienia pozwu ma też wspólnik?
Stanisław Rachelski, radca prawny, wspólnik zarządzający, Kancelaria Prawnicza Rachelski i Wspólnicy
W szczególnych sytuacjach, jeżeli zarząd lub rada nadzorcza nie wytoczy powództwa w ciągu roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce zyskuje każdy jej wspólnik (art. 295 par. 1 k.s.h.).