Czy w umowie spółki z o.o. wspólnikom można przyznać prawo pierwszeństwa nabycia udziałów?
Tak. Prawo pierwszeństwa polega na tym, że wspólnik, który zamierza zbyć udziały w danej spółce, zobowiązany jest zaoferować je w pierwszej kolejności pozostałym wspólnikom. Zbycie udziałów na rzecz osoby trzeciej dopuszczalne jest dopiero wtedy, gdy żaden z pozostałych wspólników nie zdecyduje się na ich nabycie. W ten sposób wspólnicy mają kontrolę nad tym, kto przystępuje do spółki i mogą zapobiec wpuszczeniu do swojego biznesu osób niepożądanych, np. konkurentów.
Problem ze stosowaniem prawa pierwszeństwa może pojawić się, gdy Skarb Państwa zamierza zbyć udziały, jakie posiada w spółce podlegającej przepisom ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji. W takiej sytuacji Skarb Państwa musi bowiem zbywać posiadane przez siebie udziały w szczególnym trybie, przede wszystkim w drodze przetargu publicznego.