Pozycja wspólnika mniejszościowego w spółce z o.o. jest zdecydowanie słabsza niż tego, który posiada większość udziałów. Czy mimo to wspólnik mniejszościowy ma w praktyce możliwości odpowiedniego zabezpieczenia swoich interesów w spółce?

Tak. Udziały posiadane przez wspólnika mniejszościowego mogą korzystać z przywilejów. W umowie spółki z o.o. można bowiem ustanowić udziały o szczególnych uprawnieniach (tzw. uprzywilejowane). Uprzywilejowanie może dotyczyć w szczególności prawa głosu na zgromadzeniu wspólników, prawa do dywidendy lub sposobu uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki. Uprzywilejowanie dotyczące prawa głosu nie może przyznawać uprawnionemu więcej niż trzy głosy na jeden udział. Wspólnik mniejszościowy może mieć też uprzywilejowane prawo do dywidendy. Na udział uprzywilejowany można przyznać dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o połowę tę, która przysługuje pozostałym udziałom.

Uprzywilejowanie może polegać również na przyznaniu wspólnikowi mniejszościowemu w umowie spółki tzw. uprawnienia osobistego. Przykładowo, wspólnik mniejszościowy może uzyskać prawo powoływania swojego przedstawiciela w zarządzie lub radzie nadzorczej przez cały okres posiadania udziałów w danej spółce.
Ponadto wspólnik mniejszościowy może wzmocnić swoją pozycję przez wprowadzenie wymogu dotyczącego kworum na zgromadzeniu wspólników. W umowie spółki można bowiem wprowadzić wymóg dotyczący minimalnej liczby udziałów reprezentowanych na zgromadzeniu wspólników. Jeżeli określona część wspólników, w tym wspólnik mniejszościowy, nie będzie obecna na zgromadzeniu wspólników, uniemożliwi to podejmowanie uchwał. Analogiczny skutek osiągnąć można, wprowadzając obowiązek podejmowania uchwał taką większością głosów, aby konieczne było zagłosowanie za uchwałą przez wspólnika mniejszościowego. Innym rozwiązaniem jest przyznanie wspólnikowi mniejszościowemu prawa pierwszeństwa nabycia udziałów zbywanych przez innych wspólników. W ten sposób wspólnik może zwiększyć posiadaną pulę udziałów w spółce.