Przepisy wchodzące w życie 1 stycznia poszerzą katalog danych umieszczanych w ewidencji gruntów i budynków. Zmianie ulegną także kwestie odpowiedzialności zawodowej i postępowania dyscyplinarnego.

Noworoczne modyfikacje są kontynuacją nowelizacji, która weszła w życie 12 lipca 2014r. Zgodnie z nimi zmianie ulegną dane, które należy wpisać do ewidencji gruntów. Zgodnie z nowym art. 20 ust. 2 w rejestrze ujawnione zostaną:
• personalia właścicieli nieruchomości oraz innych podmiotów nią władających
• miejsce ich pobytów stałych lub siedziby
• fakt wpisania do rejestru zabytków
• informacje , czy grunt objęty jest w całości lub części formą ochrony przyrody
• wartość kastralna nieruchomości
• informacje dotyczące umów dzierżawy, jeżeli wymagają tego przepisy szczegółowe

Zniknie obowiązek wskazywania wartości nieruchomości. Dotychczasowe ewidencje należy uzupełnić o nowe dane w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie nowelizacji.

Ponadto zmieni się tytuł rozdziału 8 ustawy. Dotychczasowy - Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii zastąpi - Uprawnienia zawodowe oraz odpowiedzialność dyscyplinarna.

Jeżeli chodzi o odpowiedzialność dyscyplinarną to przepisy doprecyzowują, że podlegać jej będą osoby, które nie przestrzegają przepisów oraz nie zachowują zasad należytej staranności podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych. A także jeżeli nie stosują zasad współczesnej sztuki technicznej.

Ustawa wprowadza przepis wskazujący następujące kary dyscyplinarne: upomnienie, nagana, zawieszenie możliwości wykonywania uprawnień zawodowych na okres od 6-12 miesięcy oraz odebranie uprawnień zawodowych. W przypadku tej ostatniej o ponowne przyznanie uprawnień można się ubiegać po upływie 3 lat od wymierzenia kary.

Wprowadzona została również zasada wpisywania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe informacji o nałożeniu kary dyscyplinarnej, ze szczegółami czyli datą nałożenia, i jej rodzajem.

Stworzone zostały jasne przepisy dotyczące rzecznika dyscyplinarnego i postępowania, które się przed nim toczy.

Omawiane zmiany dotyczą ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 nr 193 poz. 1287)