TEZA: Podstawą uwzględnienia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko następcy prawnemu osoby wymienionej w tytule egzekucyjnym jest wykazanie następstwa prawnego za pomocą dokumentu urzędowego bądź też dokumentu prywatnego z podpisem urzędowo poświadczonym.
POSTANOWIENIE SĄDU APELACYJNEGO W KATOWICACH z 15 czerwca 2015 r, Sygn. akt V ACz 557/15
STAN FAKTYCZNY
Sąd okręgowy oddalił wniosek wierzyciela – Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego (...) sp. z o.o. z siedzibą w N. – o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu – prawomocnemu nakazowi zapłaty sądu okręgowego przeciwko nabywcy nieruchomości (uczestnikowi postępowania) (...) SA z siedzibą w W., należącej wcześniej do dłużnika osobistego. Wskazał, że wierzyciel nie przedłożył żadnych dokumentów, z których wynikałoby zbycie przez dłużnika osobistego należącej do niego nieruchomości na rzecz uczestnika postępowania w ramach umowy zbycia przedsiębiorstwa. Zgodnie natomiast z art. 789 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.; dalej: k.p.c.) zachodziłyby podstawy do uwzględnienia złożonego wniosku.
Postanowienie zostało zaskarżone przez wierzyciela.
UZASADNIENIE
Sąd apelacyjny oddalił zażalenie. W jego ocenie skarżący słusznie podniósł, że podstawę żądania stanowił art. 788 k.p.c. i okoliczność nabycia przez uczestnika nieruchomości obciążonej hipotecznie, należącej uprzednio do dłużnika, przeciwko któremu wystawiono tytuł egzekucyjny objęty wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności. Zgodnie z art. 788 k.p.c. podstawą uwzględnienia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko następcy prawnemu osoby wymienionej w tytule egzekucyjnym jest wykazanie następstwa prawnego za pomocą dokumentu urzędowego bądź też dokumentu prywatnego z podpisem urzędowo poświadczonym.
W rozpoznawanej sprawie, w celu wykazania następstwa prawnego po stronie uczestnika postępowania, skarżący przedłożył wydruki z elektronicznej księgi wieczystej (dalej: EKW), dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
Sąd apelacyjny zauważył jednak, że zgodnie z art. 364 ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.) wydruki treści wyświetlonych w trybie przeglądania księgi wieczystej nie posiadają mocy dokumentów wydawanych przez sąd.
W ocenie sądu apelacyjnego, abstrahując od treści przedłożonych wydruków, jak również od oceny zasadności podnoszonych zarzutów dotyczących zastosowania art. 788 k.p.c., stwierdzić należało, że wnioskodawca nie przedłożył wymaganych dokumentów służących wykazaniu następstwa prawnego po stronie dłużnika rzeczowego. Brak ten nie stanowił braku formalnego, lecz merytoryczny, i dlatego też jego skutkiem musiało być oddalenie wniosku.