Kodeks spółek handlowych (k.s.h.) przewiduje obowiązek udostępnienia akcjonariuszom sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii i raportu biegłego rewidenta.

Termin udostępnienia dokumentów to najpóźniej piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem.

Niedochowanie terminu może stanowić podstawę zarzutu naruszenia przepisów przy zwołaniu walnego zgromadzenia i zaskarżenia jego uchwał.

Akcjonariusz może zaznajomić się ze wszystkimi dokumentami przedkładanymi walnemu zgromadzeniu, zwłaszcza tymi, które będą miały szczególną wagę przy podejmowaniu uchwał.

Spółka powinna udostępnić dokumenty w swojej siedzibie, a każdy akcjonariusz musi mieć zapewnione warunki swobodnego i spokojnego zapoznania się z nimi. Akcjonariuszom mogą być też wydawane odpisy, przy czym w przypadku dostarczenia ich pocztą akcjonariusz musi się liczyć z koniecznością poniesienia odpowiednich kosztów.

Akcjonariusz może skorzystać też z przysługującego mu uprawnienia do uzyskania informacji o spółce podczas walnego zgromadzenia, jeśli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

W uzasadnionych przypadkach zarząd może udzielić takiej informacji na piśmie nie później niż dwa tygodnie od zakończenia walnego zgromadzenia.

Według k.s.h. akcjonariusz, któremu odmówiono udzielenia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć do sądu rejestrowego wniosek o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji.

Możliwość uzyskania przez akcjonariuszy dostępu do pełnej informacji o kondycji spółki stanowi ważną gwarancję realizacji uprawnień właścicielskich. 

Prawo to nie może być jednak nadużywane w sposób prowadzący do zakłócenia bieżącej działalności spółki.