Możliwość podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przewiduje art. 260 kodeksu spółek handlowych. Reguły rządzące tą formą podwyższenia odbiegają nieco od zasad przewidzianych dla zwykłego podwyższenia.

Podwyższenie kapitału ze środków własnych zawsze wiąże się ze zmianą umowy spółki, nawet jeśli zapisy umowy dopuszczałyby podwyższenie kapitału bez konieczności zmian umowy spółki. W ramach tego podwyższenia można utworzyć zarówno nowe udziały, jak i zwiększyć ich wartość nominalną. O ile jednak w przypadku zwykłego podwyższenia zgromadzenie wspólników może zdecydować o objęciu udziałów przez niektórych tylko wspólników bądź osoby trzecie, o tyle udziały utworzone w związku z podwyższeniem ze środków własnych mogą być obejmowane wyłącznie przez dotychczasowych wspólników, proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów. Wspólnicy nie składają oświadczeń o objęciu udziałów, następuje to bowiem automatycznie. Wspólnik może jednak zrzec się przysługujących mu nowych udziałów albo dopisanych wartości nominalnych, przykładowo w zamian za rekompensatę od pozostałych wspólników.

Podwyższenie ze środków spółki finansowane może być wyłącznie z niepodzielonych zysków zgromadzonych na kapitale zapasowym bądź funduszach/kapitałach rezerwowych. Dopłaty, tzw. agio, czy środki pochodzące z innych źródeł niż zysk, choć zgromadzone na kapitale zapasowym czy rezerwowym, nie mogą stanowić źródła podwyższenia ze środków własnych spółki. W doktrynie podwyższenie to zwane jest papierowym z uwagi na fakt, że dokonuje się w istocie wyłącznie przesunięć księgowych środków pomiędzy kapitałami.

Przesunięcia środków własnych pomiędzy funduszami spółki, celem podwyższenia kapitału zakładowego, traktowane są jak wypłata dywidendy.