Wyjaśnijmy, że spółka cywilna może być zawiązana zarówno na czas nieokreślony, jak i trwać przez oznaczony czas, zakończony wyznaczonym terminem bądź zdarzeniem. Przy zawieraniu umowy spółki, a także w trakcie jej trwania, wspólnicy mogą określić okoliczności, które powodują jej rozwiązanie, np. po osiągnięciu założonego celu, wygenerowaniu określonej straty czy nieosiągnięciu w wyznaczonym czasie zysku. Ziszczenie się takiego warunku powoduje rozwiązanie spółki, bez konieczności podejmowania działań czy składania oświadczeń przez wspólników. Niemniej jednak, zgodnie z art. 873 k.c., wspólnicy mogą zdecydować o dalszym trwaniu spółki, pomimo istnienia przewidzianych w umowie powodów dla jej rozwiązania. Oświadczenie w tym zakresie muszą złożyć wszyscy wspólnicy spółki, zasadniczo w dowolnej formie, nawet w sposób dorozumiany, poprzez dalsze działanie. W takim wypadku spółkę uważa się za przedłużoną na czas nieoznaczony.

Spółka może zostać również rozwiązana za zgodą wszystkich jej wspólników. Jeżeli brak jest woli wszystkich wspólników, a istnieją ważne powody, sąd może zdecydować o rozwiązaniu spółki. Zaistnienie oraz wagę okoliczności uzasadniających żądanie rozwiązania spółki musi wykazać wspólnik żądający jej rozwiązania. Wśród powodów uzasadniających rozwiązanie spółki wskazać można trwałe konflikty między wspólnikami, uniemożliwiające prowadzenie spółki, utratę zaufania czy utratę uprawnień do prowadzenia działalności.

Wypowiedzenie umowy spółki przez jednego ze wspólników spowoduje jej rozwiązanie wyłącznie wtedy, gdy spółka jest dwuosobowa. W pozostałych przypadkach spółka będzie trwała nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami. Spółka cywilna ulega też rozwiązaniu z chwilą ogłoszenia upadłości choćby jednego z jej wielu wspólników (art. 874 par. 2 k.c.).