Tak. Wydaje się, że najistotniejszą zmianą jest likwidacja odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych. Oznacza to, że spór wynikający ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej będzie toczył się w postępowaniu zwykłym według ogólnych reguł postępowania cywilnego. Przypomnijmy, że uprzednio wprowadzone postępowanie w sprawach gospodarczych miało zasadniczo przyspieszyć rozpoznawanie spraw i nakładało na strony dodatkowe obowiązki. Dotyczyły one m.in. konieczności podania w odpowiedzi na pozew wszystkich twierdzeń, zarzutów i dowodów na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w dalszej części procesu. Niestety, w większości sądów te reguły nie wpływały zasadniczo na tempo rozpoznawania spraw, zaś swoiste reguły tego postępowania jak opisana powyżej tzw. prekluzja dowodowa często wypaczała wynik sprawy.

Wchodząca w życie w maju tego roku nowelizacja wprowadzi regułę ogólną, z której wynika obowiązek przyczyniania się stron do szybkiego rozpoznania sprawy. Zgodnie z brzmieniem nowego przepisu strony mają obowiązek przytaczać wszystkie okoliczności faktyczne bez zwłoki, co z kolei ma przyspieszyć i usprawnić przebieg postępowania. Ta zmiana zasadniczo oznacza, że sąd będzie mógł pominąć spóźnione dowody i twierdzenia stron. W praktyce ocena zachowania strony czy też jej pełnomocnika, choć poddana znowelizowanym regułom gry, będzie w dużej mierze zależała od oceny sądu. Dodatkową zmianą jest obowiązek współdziałania z sądem polegający m.in. na ograniczeniu prawa do składania pism przygotowawczych. Zgodnie z nowelizacją składanie pism przygotowawczych ma nastąpić tylko wtedy, gdy sąd tak postanowi. Reguła ta nie dotyczy pisma zawierającego wyłącznie wniosek o przeprowadzenie dowodu.