Kodeks cywilny dla obrotu profesjonalnego wprowadza modyfikacje wspomnianych wyżej zasad. W stosunkach między przedsiębiorcami będziemy zatem mogli odwołać ofertę również wtedy, gdy złożymy drugiej stronie oświadczenie o jej odwołaniu przed wysłaniem przez tę drugą stronę oświadczenia o przyjęciu oferty. Nie będzie to jednak możliwe, jeżeli w ofercie zastrzeżono jej nieodwołalność lub wskazano termin do przyjęcia oferty.

Z kolei w sytuacji gdy przedsiębiorca otrzyma od osoby, z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, ofertę zawarcia umowy mieszczącej się w przedmiocie jego działalności, brak niezwłocznej odpowiedzi na ofertę będzie równoznaczny z jej przyjęciem. Według Sądu Apelacyjnego w Katowicach (sygn. akt I ACa 1238/03) zawieranie między przedsiębiorcami od czasu do czasu umów danego typu zazwyczaj nie wystarczy do przyjęcia, że między stronami istnieją stałe stosunki gospodarcze i w konsekwencji do zastosowania wskazanej zasady. Zdaniem sądu będzie tak natomiast w wypadku zawarcia umów długoterminowych, np. kooperacji, franchisingu, itp.

Warto również wspomnieć, że zastrzeżenie w odpowiedzi na ofertę zmian lub uzupełnień pierwotnej propozycji nie zawsze między przedsiębiorcami będzie stanowiło nową ofertę, jak to ma miejsce w obrocie nieprofesjonalnym. Otóż gdy wprowadzone zmiany nie będą istotnie zmieniały treści oferty, zostanie zawarta umowa zawierająca wprowadzone zmiany. Nie będzie tak jedynie, jeżeli w treści oferty wskazano, że może ona zostać przyjęta wyłącznie bez zastrzeżeń, gdy oferent niezwłocznie sprzeciwi się włączeniu zastrzeżeń do umowy lub gdy druga strona w odpowiedzi na ofertę uzależni jej przyjęcie od zgody oferenta na włączenie zastrzeżeń do umowy i takiej zgody niezwłocznie nie otrzyma.