Józef K. otrzymał ofertę od swojego kontrahenta. Odpowiedział na nią w terminie, ale z winy poczty odpowiedź dotarła do spółki ze znacznym opóźnieniem. Czy w tej sytuacji należy uznać, że Józef K. przyjął ofertę?

Coraz częściej umowy zawierane są przez przyjęcie ofert, szczególnie złożonych w postaci elektronicznej. Oferta musi określać istotne postanowienia umowy.  Składający najczęściej oznacza w niej termin, w ciągu którego oczekuje odpowiedzi. Przyjmuje się, że umowa zostanie zawarta, gdy składający otrzyma oświadczenie o jej przyjęciu. Gdy takie oświadczenie nie jest wymagane, to zawiera się ją w chwili przystąpienia przez drugą stronę do wykonania umowy. Natomiast miejscem zawarcia umowy jest to, w którym składający otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty. Gdy oferta składana jest w formie elektronicznej, jest to miejsce zamieszkania lub siedziba składającego w chwili zawarcia umowy.

– Zdarza się, że oświadczenie o przyjęciu oferty nadejdzie z opóźnieniem, na przykład z powodów zawinionych przez pocztę. Wtedy umowa dochodzi do skutku wówczas, gdy z jej treści albo z okoliczności wynika, że została wysłana we właściwym czasie – tłumaczy Wojciech Biernacki, radca prawny z kancelarii radców prawnych Biernaccy.

Dodaje, że składający może jednak nie chcieć zawrzeć umowy, jeżeli odpowiedź na ofertę była opóźniona. Wtedy powinien niezwłocznie zawiadomić drugą stronę, że z powodu tego opóźnienia uważa, że umowa nie została zawarta. Może to zrobić bez względu na to, z jakiego powodu doszło do opóźnienia.

– W stosunkach między przedsiębiorcami, którzy pozostają ze sobą z stałych stosunkach gospodarczych, obowiązują nieco inne zasady dotyczące przyjęcia oferty zawarcia umowy w ramach swojej działalności. Brak niezwłocznej odpowiedzi poczytuje się wówczas za przyjęcie oferty – podkreśla Wojciech Biernacki.

Natomiast za przyjęcie oferty uważa się odpowiedź na nią, w której zostały zastrzeżone zmiany lub wprowadzone uzupełnienia, które jednak nie zmieniają w sposób istotny jej treści. W takim przypadku strony zawierają umowę o treści określonej w ofercie, ale uwzględniają w niej poprawki zaproponowane przez kontrahenta, który ją otrzymał. Procedury tej nie stosuje się jednak, gdy z treści oferty wynika, że może zostać przyjęta wyłącznie bez zastrzeżeń, albo gdy oferent niezwłocznie sprzeciwi się włączeniu zastrzeżeń do umowy. Zdarza się też, że w odpowiedzi na ofertę druga strona uzależnia przyjęcie jej od zgody włączenia zastrzeżeń do umowy, natomiast nie otrzyma tej zgody niezwłocznie. W takim przypadku zaproponowana w ofercie treść umowy nie będzie wiązała stron.

Ważne!

Oferta złożona w formie elektronicznej wiąże składającego, gdy druga strona niezwłocznie potwierdzi, że ją otrzymała. Zanim jednak zostanie zawarta umowa, składający ofertę musi poinformować drugą stronę m.in. o skutkach prawnych, jakie wiążą się z potwierdzeniem przez nią otrzymania oferty

Podstawa prawna

Art. 66 –70 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).