Obowiązki zarządów spółek kapitałowych związane ze sprawozdawczością za rok obrotowy i konsekwencje ich niewypełnienia określono w przepisach kodeksu spółek handlowych, ustaw o Krajowym Rejestrze Sądowym, o rachunkowości i podatku dochodowym od osób prawnych. Do obowiązków zarządu należy sporządzenie sprawozdania finansowego i z działalności spółki, zwołanie zgromadzenia wspólników dla ich zatwierdzenia w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, złożenie sprawozdania finansowego z uchwałą zgromadzenia do urzędu skarbowego w ciągu 10 dni, a do akt rejestrowych spółki sprawozdania i kompletu uchwał wymaganych art. 231 k.s.h. w terminie 7 dni od odbycia zwyczajnego zgromadzenia wspólników.

W razie nieodbycia zwyczajnego zgromadzenia, w ciągu 15 dni od upływu terminu przewidzianego do zatwierdzenia sprawozdań przez zgromadzenie, zarząd składa do akt rejestrowych sprawozdania: finansowe i z działalności spółki z adnotacją o przyczynach niezłożenia uchwał zgromadzenia. Zarząd nie odpowiada za udział wspólników w zgromadzeniu. Natomiast zwołanie zwyczajnego zgromadzenia we właściwym terminie należy do jego obowiązków, których niezrealizowanie zagrożone jest karą grzywny do 20 tys. zł. W razie niezłożenia do KRS wymaganych dokumentów, sąd rejestrowy ma możliwość przymuszenia zarządu do wypełnienia tego obowiązku, wzywając do złożenia sprawozdań wraz z właściwymi uchwałami pod rygorem nałożenia grzywny, a w razie konieczności nałożenie wielu grzywien na osobę obowiązaną do działania. Jeżeli zarząd spółki nie zareaguje, to sąd rejestrowy może samodzielnie dokonać wpisów w rejestrze, o ile ma dokumenty uzasadniające wpis, bądź ustanowić dla spółki niewywiązującej się z obowiązków kuratora. W ostateczności kurator może podjąć czynności zmierzające do likwidacji spółki.