Tak. Wynika to z art. 15 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.). Zapewnia on wspólnikom kontrolę nad dokonywaniem czynności, z których mogą wyniknąć istotne dla spółki zobowiązania. Przepis ten ma zastosowanie wtedy, gdy wskazane w nim umowy zawierane są między spółką z o.o. a jedną z następujących osób: członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej, członkiem komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem, albo na rzecz którejkolwiek z tych osób. Osoby te poddane są kontroli, gdyż z uwagi na pełnioną funkcję zobowiązane są do działania w interesie spółki. Analizowany przepis nie posługuje się miernikiem wartości, co oznacza, że zawarcie każdej wymienionej w nim umowy, niezależnie od wartości świadczenia, wymaga zgody wspólników. Nie jest przy tym istotne, którą stroną takiej czynności jest spółka z o.o. (czy jest pożyczkodawcą, czy pożyczkobiorcą itp.).

Zgody wspólników wymaga też zawarcie przez spółkę z o.o. innej umowy, podobnej do umowy kredytu, pożyczki lub poręczenia. Może to być np. umowa o przejęcie długu czy poręczenie wekslowe. Za umowę zawartą na rzecz członka zarządu można uznać przykładowo umowę poręczenia między spółką z o.o. a osobą trzecią, zawartą w celu zabezpieczenia wierzytelności członka zarządu.

Ponadto zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, prokurentem lub likwidatorem spółki dominującej wymaga zgody zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia spółki dominującej.

Jeżeli wskazane czynności prawne zostały dokonane przez spółkę z o.o. bez wymaganej uchwały wspólników, są one nieważne. Zgoda wspólników może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez spółkę albo po jego złożeniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej.