Tak. Kontrahent przedsiębiorcy, dając zabezpieczenie wykonania swojego zobowiązania, przelewa środki pieniężne na założony w tym celu rachunek powierniczy, które przedsiębiorca będzie mógł potem podjąć, jeżeli sam wykona swoje zobowiązanie. Zdeponowanie środków na rachunku powierniczym następuje w wykonaniu zawartej umowy pomiędzy kontrahentami. Na rachunku powierniczym mogą być gromadzone wyłącznie środki pieniężne powierzone posiadaczowi rachunku – na podstawie odrębnej umowy – przez osobę trzecią (art. 59 ust. 1 ustawy – Prawo bankowe).

Rachunek powierniczy jest odrębnym rachunkiem bankowym zakładanym na podstawie umowy pomiędzy bankiem a posiadaczem rachunku. Umowa rachunku powierniczego określa przesłanki, które muszą być spełnione, by posiadacz rachunku mógł podjąć zgromadzone na nim środki pieniężne – umowa określa warunki, jakie powinny być spełnione, aby środki pieniężne osób trzecich wpłacone na rachunek mogły być wypłacone posiadaczowi rachunku lub aby jego dyspozycje w zakresie wykorzystania tych środków mogły być zrealizowane (art. 59 ust. 3 prawa bankowego).

Środki pieniężne z rachunku powierniczego mogą być podjęte po wykonaniu zobowiązania – do czasu ziszczenia się określonych w umowie warunków posiadacz rachunku powierniczego nie ma możliwości dysponowania zgromadzonymi na nim środkami. Warunkiem do podjęcia środków będzie zatem wykonanie przez posiadacza rachunku jego zobowiązania (czyli np. wykonanie dostawy zamówionego produktu).

Zabezpieczenie, które daje wpłata na rachunek powierniczy, polega na tym, że kontrahent udowadnia, że faktycznie dysponuje środkami pieniężnymi i jest gotów zapłacić. Po przelaniu przez niego środków na rachunek powierniczy nie może on dysponować tymi środkami. Czekają one bowiem na spełnienie się przewidzianego w umowie warunku.

Umowa, na podstawie której dokonuje się zabezpieczenia, powinna mieć datę pewną.