Kwestia reprezentowania uczestnika będącego stroną postępowania, czyli podejrzanego, oskarżonego lub oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego, nie budzi wątpliwości. Odmiennie wygląda kwestia możliwości skorzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika przez świadka.

Warto podkreślić, że w myśl obowiązujących przepisów osoby występujące w charakterze świadków mogą ustanowić pełnomocnika jedynie wtedy, gdy wymagają tego ich interesy w toczącym się postępowaniu.

Odwołanie się przez ustawodawcę do istotnych interesów świadka, dopuszcza całkowicie samodzielną ocenę konieczności ochrony interesów świadka.

W praktyce skutkuje to rozbieżnością decyzji organów postępowania w podobnych sytuacjach i uniemożliwia skuteczną ochronę interesów świadków, narażając niejednokrotnie na szkodę słuszne interesy osób przesłuchiwanych.

Należy zaznaczyć, że świadkami niejednokrotnie mogą być osoby wchodzące w skład organów spółek kapitałowych lub z innych przyczyn posiadające wiadomości istotne dla przedsiębiorcy, np. księgowi.

Kwestia możliwości skorzystania przez takie osoby z pomocy pełnomocnika wydaje się istotna zwłaszcza na etapie postępowania przygotowawczego, przed skierowaniem sprawy do sądu, kiedy to tak naprawdę ustalany jest krąg osób podejrzanych.

Zapewnienie możliwości skorzystania z pomocy pełnomocnika takim osobom przesłuchiwanym na tym etapie postępowania jest uzasadnione dla zagwarantowania im należytej ochrony ich interesów, z uwagi na wagę wiedzy, jaką dysponują, w kontekście np. niebezpieczeństwa i konsekwencji nieuprawnionego ujawnienia informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, która jest jedną z tajemnic chronionych prawem związanych w wykonywaniem określonej funkcji.