Tak. Możliwa jest jego sprzedaż, darowizna, zamiana czy wniesienie aportem do spółki. Co do zasady czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w jego skład, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych. Przepisy art. 551 kodeksu cywilnego wskazują w szczególności, że w skład przedsiębiorstwa wchodzą: jego nazwa, własność nieruchomości lub ruchomości, prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy, wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; koncesje, licencje i zezwolenia; patenty i inne prawa własności przemysłowej; majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; tajemnice przedsiębiorstwa; księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie ma jednak przeszkód, aby niektóre ze składników – najlepiej wyraźnie wskazane w umowie – zostały wyłączone przy zbywaniu przedsiębiorstwa, o ile pozostałe elementy pozwolą na prowadzenie działalności przez przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 554 kodeksu cywilnego, kupując przedsiębiorstwo, nabywca staje się solidarnie odpowiedzialny ze zbywcą za zaciągnięte przez niego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności. Odpowiedzialność solidarna nabywcy jest ograniczona do wartości nabytego przedsiębiorstwa według stanu w chwili nabycia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności nabywcy przedsiębiorstwa jest możliwe wyłącznie za zgodą wierzyciela.

Czynność prawna obejmująca zbycie przedsiębiorstwa, wymaga szczególnej formy prawnej, czyli formy pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie. Jeżeli w skład przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość, to zbycie będzie wymagało aktu notarialnego.