W tej sprawie należy złożyć wniosek do sądu. Taki wniosek powinien, oprócz danych ogólnie wymaganych, określać również wystawcę papierów wartościowych oraz jego siedzibę. We wniosku należy też oznaczyć dane papiery wartościowe. Należy zatem podać ich rodzaj i znamiona odróżniające je od innych dokumentów tego samego rodzaju wystawionych przez ten sam podmiot. Trzeba również uprawdopodobnić fakt posiadania dokumentu i okoliczności jego utraty.

Należy podkreślić, że w celu zabezpieczenia interesu osoby uprawnionej z papieru wartościowego, sąd na jej wniosek może także wydać tymczasowe zarządzenia zabezpieczające, które przez czas trwania postępowania zakazują, pod sankcją nieważności, dokonywania czynności prawnych dotyczących praw z dokumentu utraconego oraz zabraniające wystawcy spełnienia świadczenia.

Warto jednocześnie pamiętać, że umorzeniu nie podlegają m.in. banknoty oraz inne dokumenty płatne za okazaniem, losy loteryjne, dokumenty przedawnione czy też dokumenty z zastrzeżeniem nieumarzalności.

Umorzenia dokonuje sąd w to- ku postępowania nieprocesowego. Przez ogłoszenie wzywa on aktualnego posiadacza papieru wartościowego do zgłoszenia się w określonym terminie i okazania go. W przypadku gdy posiadacz się nie zgłosi, to wówczas sąd wydaje postanowienie o umorzeniu papieru wartościowego.

Z chwilą umorzenia dokument przestaje być papierem wartościowym. Traci tym samym charakter podstawy realizacji uprawnień, jakie w sobie do tej pory ucieleśniał. Z drugiej strony stwarza to po stronie tego, na czyją rzecz nastąpiło umorzenie, możliwość wykonywania uprawnień bez posiadania dokumentu.

Do czasu wydania nowego dokumentu (duplikatu) umorzony papier tymczasowo zastępuje wypis prawomocnego postanowienia o umorzeniu, z takim skutkiem, że jeżeli wierzytelność jest już wymagalna, to na jego podstawie dłużnik ma obowiązek wykonać świadczenie.