Istota spółek osobowych opiera się na osobistych powiązaniach wspólników. Oznacza to, że skład osobowy spółki jawnej powinien być możliwie stabilny. Nie można jednak wykluczyć możliwości wystąpienia wspólnika ze spółki. Stosownie do przepisów art. 61 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) wspólnik spółki jawnej może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego, chyba że umowa spółki przewiduje inny okres wypowiedzenia, bądź zawarta jest na czas oznaczony. Co do zasady umowy spółki zawartej na czas oznaczony wspólni nie może wypowiedzieć. Wspólnicy mogą jednak przewidzieć taką ewentualność, wprowadzając odpowiednie regulacje w umowie spółki. Nie ma również przeszkód, aby termin wypowiedzenia umowy spółki zawartej na czas nieokreślony był dłuższy lub krótszy niż 6 miesięcy, jeżeli przewiduje to umowa.

Niezależnie od woli wspólnika, jego udział w spółce jawnej może zostać wypowiedziany przez jego wierzyciela osobistego. W myśl art. 62 par. 2 k.s.h. warunkiem wypowiedzenia umowy spółki przez wierzyciela jest przeprowadzenie bezskutecznej egzekucji z ruchomości wspólnika w ciągu ostatnich sześciu miesięcy i posiadanie tytułu egzekucyjnego oraz zajęcie roszczeń służących wspólnikowi na wypadek jego wystąpienia lub rozwiązania spółki.

Termin wypowiedzenia umowy spółki przez wierzyciela wynosi sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego i to niezależnie od tego, czy umowa spółki zawarta jest na czas nieokreślony z dłuższym terminem wypowiedzenia, czy na czas określony bez prawa wypowiedzenia przed tym terminem. Jeżeli wspólnicy przewidzieli krótszy termin wypowiedzenia, wierzyciel korzystający z prawa określonego w art. 62 par. 2 k.s.h. może wypowiedzieć umowę spółki jawnej w tym właśnie okresie. Regulacje umowne ograniczające te uprawnienia są nieważne.

Wypowiedzenia umowy spółki jawnej dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, które powinno zostać złożone wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki.