Członkiem zarządu spółki, jak również członkiem rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem nie może być bowiem osoba skazana prawomocnym wyrokiem za ściśle określone przestępstwa. Zakaz ten dotyczy przestępstw, które pozostają w związku z pełnieniem funkcji w spółce. Przykładowo członkiem zarządu nie może być osoba skazana za takie przestępstwa, jak: ujawnienie tajemnicy państwowej, fałszowanie dokumentów, kradzież, rozbój, wyłudzenie kredytu lub odszkodowania, pranie brudnych pieniędzy czy też podrabianie pieniędzy. Przeszkodą w powołaniu do zarządu będzie również skazanie za przestępstwa, które prowadzą do umożliwienia bezprawnego głosowania na walnym zgromadzeniu.

Ustawodawca wyszedł z założenia, że dopuszczenie się określonych poważnych przestępstw pozbawia skazaną osobę rękojmi należytego wykonywania obowiązków członka zarządu. Dlatego takie osoby nie powinny być członkami zarządu, a czynności prowadzące do ich powołania nie wywołają zamierzonego skutku. Wydanie wyroku skazującego nie powoduje jednak, że skazany już na zawsze traci możliwość bycia członkiem zarządu. Omawiany zakaz ustaje bowiem z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, nie wcześniej jednak niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary. W terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego zainteresowany może złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok, o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu. Nie dotyczy to przestępstw popełnionych umyślnie.

Zakaz pełnienia funkcji członka zarządu potencjalnie może być konsekwencją popełnienia również innych przestępstw. Zgodnie z kodeksem karnym sąd może orzec zakaz zajmowania określonego stanowiska również wtedy, jeżeli sprawca nadużył przy popełnieniu przestępstwa stanowiska albo okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska zagraża istotnym dobrom chronionym prawem.