Arbitraż gospodarczy to alternatywny – wobec sądów państwowych – sposób rozstrzygania sporów gospodarczych. Spory rozstrzyga tu sąd arbitrażowy (inaczej polubowny), tj. zwykle trzech arbitrów. W razie powstania sporu każdy przedsiębiorca powołuje po jednym arbitrze, a następnie arbitrzy powołują trzeciego, który będzie pełnił funkcję przewodniczącego. Sąd arbitrażowy zwołuje rozprawy, przeprowadza postępowanie dowodowe, a następnie wydaje orzeczenie. Jego orzeczenie ma taką samą moc prawną jak sądu. Kodeks postępowania cywilnego przyjmuje zasadę rozpoznawania spraw gospodarczych przez sądy państwowe. Dlatego aby sąd arbitrażowy mógł rozpoznać dany spór, trzeba to wyraźnie zaznaczyć na etapie przygotowywania umowy głównej (np. umowy najmu, o roboty budowlane), której jednym z postanowień może być tzw. zapis na sąd polubowny, czyli wskazanie, że ewentualne spory między stronami rozstrzygnie właśnie arbitraż.

Lista zalet arbitrażu jest długa. Możliwość powołania specjalistów (np. ekspertów prawa bankowego czy budowlanego) jako arbitrów w danej sprawie, poufność postępowania, ograniczony formalizm, większa niż w sądach szybkość postępowania, możliwość łatwego wykonania wyroku arbitrażowego w 144 państwach – to tylko niektóre z nich. Do wady zalicza się wyższe niekiedy koszty postępowania. Arbitraż sprawdza się w niemal wszystkich rodzajach sporów gospodarczych. Można mieć wątpliwości jedynie co do sporów korporacyjnych ze względu na niedoskonałe przepisy. Podsumowując, wymienione cechy powodują, że przedsiębiorcy powinni rozważyć, czy nie skorzystać z możliwości rozstrzygania sporów przez arbitraż.