1 Poddaj się doraźnej kontroli lub rutynowej inspekcji raz na trzy lata

W firmie przedsiębiorcy wytwarzającego leki może zostać przeprowadzona doraźna inspekcja bez uprzedzenia. Jej wykonanie zarządzi główny inspektor farmaceutyczny, gdy poweźmie uzasadnione podejrzenia o uchybieniach wytwórcy, które spowodują zagrożenie dla jakości i bezpieczeństwa stosowania lub skuteczności wytwarzanych wyrobów. Niezależnie od takiej kontroli inspektor farmaceutyczny do spraw wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego co najmniej raz na trzy lata sprawdza, czy wytwórca spełnia obowiązki wynikające z przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne. O zamiarze skontrolowania firmy trzeba wówczas uprzedzić wytwórcę co najmniej 30 dni wcześniej.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak odbywa się kontrola produkcji u wytwórcy leków
W pełnej wersji artykułu:
- Jak zawnioskować  o przeprowadzenie inspekcji
- Czego można zażądać od inspektora
- Jak zgłosić zastrzeżenia do protokołu