1 Wystąp do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia majątku

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy złożyć do sądu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy. Gdy nie można takiego miejsca ustalić, sprawę rozpoznaje sąd właściwy dla miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy. Oprócz spadkobiercy z wnioskiem może wystąpić każda osoba mająca interes w stwierdzeniu nabycia spadku (np. przyszły nabywca nieruchomości wchodzącej w skład masy spadkowej albo wierzyciel spadku lub spadkobiercy). We wniosku należy wyszczególnić wszystkich spadkobierców, podając ich aktualne adresy zamieszkania. Gdy miejsce zamieszkania spadkobiercy nie jest znane, sąd może wezwać go, zamieszczając ogłoszenie w prasie.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Jak złożyć zapewnienie spadkowe, że nie ma innych osób, które dziedziczą

Jak ustalić, czy sąd wezwie spadkobierców przez ogłoszenia w prasie

Jak domagać się uchylenia nabycia spadku przez osobę nieuprawnioną

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy trzeba wystąpić do sądu o nabycie spadku.