Wykonywanie działalności gospodarczej m.in. w zakresie obrotu, dystrybucji czy przesyłania paliw lub energii wymaga uzyskania koncesji. Wynika to z art. 32 ustawy – Prawo energetyczne. Koncesji udziela prezes URE. Art. 33 ust. 3 ustawy określa sytuacje, w których prezes URE nie może uwzględnić wniosku o udzielenie koncesji, nawet jeżeli wnioskodawca spełnia pozostałe warunki uprawniające do uzyskania koncesji, które zostały opisane w ustawie. Koncesja nie może być wydana wnioskodawcy, który znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji. Prezes URE ma również obowiązek odmowy udzielenia koncesji wnioskodawcy, któremu w ciągu ostatnich 3 lat cofnięto koncesję na działalność określoną ustawą. Chodzi o cofnięcie koncesji w dwóch przypadkach, w tym w przypadku rażącego naruszenia warunków koncesji lub innych warunków wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej.

Drugi przypadek dotyczy cofnięcia koncesji z uwagi na nieusunięcie przez przedsiębiorcę stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub z przepisami regulującymi działalność gospodarczą objętą koncesją. Prezes URE nie może też udzielić koncesji wnioskodawcy, którego w ciągu ostatnich 3 lat wykreślono z rejestru działalności regulowanej w następstwie złożenia niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do prowadzenia działalności regulowanej. Ponadto koncesja nie może zostać udzielona wnioskodawcy wykreślonemu z tego rejestru w następstwie nieusunięcia naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej lub wykreślonemu z takiego rejestru z uwagi na rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej. Prezes URE ma wreszcie obowiązek odmowy wydania koncesji wnioskodawcy skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej określonej ustawą.