Tak. Świadczenie usług przez przedsiębiorcę z Unii Europejskiej jest możliwe bez konieczności formalizowania jego statusu prawnego w Polsce. Taka możliwość wynika z ustawy z 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej implementacją dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym. Wykonywanie działalności gospodarczej na terytorium Polski bez konieczności uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej jest dozwolone pod warunkiem, iż usługi będą świadczone jedynie czasowo. Niestety ustawodawca nie definiuje pojęcia czasowości ani też nie ustanawia barier czasowych pozwalających na jednoznaczną kwalifikację wykonywanej działalności gospodarczej. Tym samym można przyjąć, iż przedsiębiorca zagraniczny będzie świadczył usługi czasowo, jeśli będą one związane z realizacją kontraktu w Polsce. Czasowe świadczenie usług, chociaż wyłącza konieczność rejestracji przedsiębiorcy w rejestrze przedsiębiorców, nie oznacza braku konieczności uzyskania stosownych koncesji, licencji czy też innych zezwoleń, których uzyskanie dla rodzimych przedsiębiorców przewidują odrębne przepisy.

Warto zaznaczyć, iż na przedsiębiorcy zagranicznym spoczywają obowiązki informacyjne wobec jego usługobiorców. Przedsiębiorca zagraniczny jest bowiem zobowiązany do poinformowania usługobiorcy m.in. o firmie, siedzibie, organie rejestrowym czy też jego numerze w rejestrze handlowym. Jest także zobowiązany do poinformowania usługobiorcy o cenie świadczonej usługi oraz stosowanych wzorcach umów. Powyższe informacje winny być udostępnione w sposób zapewniający usługobiorcy zapoznanie się z nimi, tj. w miejscu, w którym świadczona jest usługa, w miejscu zawarcia umowy, na swojej stronie internetowej oraz w dokumentach informacyjnych dostarczonych usługobiorcy.