Mieszkania komunalne są sprzedawane na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej. Oznacza to, że w celu realizacji roszczeń przysługujących najemcom (przede wszystkim pierwszeństwo w nabyciu lokalu) cenę nieruchomości ustala się w wysokości równej jej wartości.

Nabywający własność mieszkania najemca jest zobowiązany do zapłaty ceny mieszkania ustalonego przez rzeczoznawcę, poniesienia wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem mieszkania do sprzedaży, zawarciem umowy w formie aktu notarialnego i ujawnieniem swoich praw w księdze wieczystej.

Możliwe raty

Na wniosek osoby nabywającej na własność mieszkanie cena sprzedawanej przez gminę nieruchomości może zostać dodatkowo rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Zgodnie z przepisami wierzytelność jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w szczególności przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część wierzytelności podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Od 20 stycznia 2011 r. wynosi ona 4 proc.

Wykaz nieruchomości

Zgodnie z przepisami w przypadku przeznaczenia do sprzedaży mieszkań komunalnych wójt (burmistrz, prezydent miasta) sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz tych nieruchomości. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu. Dodatkowo najemcy mieszkań komunalnych, z którymi umowa została zawarta na czas nieoznaczony, powinni być zawiadomieni na piśmie o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia oraz o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu tej nieruchomości, pod warunkiem złożenia wniosków o nabycie w terminie określonym w zawiadomieniu. Termin ten nie może być krótszy niż 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Przy doręczaniu zawiadomień stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak można wykupić mieszkanie od jednostki samorządu terytorialnego.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy małżonek wynajmującego musi podpisać wniosek do urzędu
- Czy będę musiał zwrócić przyznaną przez jednostkę samorządu bonifikatę