W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, mogą być umarzane, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (radę gminy, radę powiatu, sejmik województwa).

W przypadku należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i przypadających organom administracji rządowej, państwowym jednostkom budżetowym i państwowym funduszom celowym, mogą być one umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty. Należności te mogą być umarzane w całości, jeżeli:

● osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł;

● osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

● zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

● jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

● zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby (np. poręczyciele), zaległe należności mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Uchwał rady

Podstaw umorzenia

Umorzenia na wniosek

Stref parkowania

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Prawnej: Jak rozłożyć na raty należność dla gminy.