Tak. Oznacza to, że za swoje zobowiązania odpowiada w pierwszej kolejności sama spółka, a w razie gdyby nie była w stanie uregulować swych zobowiązań i egzekucja wobec spółki okazałaby się nieskuteczna, dalszą odpowiedzialność wobec wierzycieli ponoszą jej partnerzy. Odpowiedzialność partnerów za długi spółki jest subsydiarna, solidarna, nieograniczona i osobista. Nie jest możliwe wyłączenie czy ograniczenie tej odpowiedzialności na zewnątrz. Ewentualne modyfikacje w tym zakresie będą skuteczne wyłącznie między wspólnikami.

Powołanie profesjonalnego zarządu spółki, który zapewnia fachowe kierownictwo spółką i gospodarowanie jej majątkiem, również nie wyłącza odpowiedzialności partnerów za długi spółki związane z jej normalnym działaniem, tj. odpowiedzialności za spłatę kredytów, zapłatę czynszu, wynagrodzeń, zobowiązań podatkowych itd. W razie nienależytego zarządzania możliwe jest ewentualne późniejsze dochodzenie roszczeń od członków zarządu na zasadach określonych w art. 293 – 300 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) oraz 471 kodeksu cywilnego.

Z uwagi na to, że spółka partnerska jest spółką profesjonalistów, mogą pojawić się zobowiązania związane z wykonywaniem zawodu, a w szczególności odpowiedzialnością za tzw. błędy w sztuce. Artykuł 95 k.s.h. ogranicza odpowiedzialność partnera spółki za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu. Ograniczenie to dotyczy również zobowiązań będących następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki. Dopuszczalne jest rozszerzenie odpowiedzialności za całość zobowiązań spółki, również wynikających z wykonywania zawodu pozostałych parterów, przez jednego bądź kilku z nich.