Początek roku sprzyja rozpoczynaniu przez spółki nowych inwestycji i przedsięwzięć gospodarczych. Zanim jednak spółka zacznie działać, konieczne jest dokonanie pewnych czynności przygotowawczych, jak zawarcie umowy rachunku bankowego, wynajęcie lokalu, zatrudnienie pracowników czy zakup wyposażenia biura.

– Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji powstaje z chwilą zawarcia umowy spółki przez jej wspólników. Spółka akcyjna nabywa zaś taki status z chwilą jej zawiązania, czyli objęcia wszystkich akcji – mówi radca prawny Paweł Świrski, szef praktyki Corporate & Commercial w kancelarii Baker & McKenzie.

Odpowiada za długi

Problem powstaje, kiedy spółka w organizacji musi ponieść odpowiedzialność za swoje działania. Ze względu bowiem na to, że ma ona zdolność do czynności prawnych, może nie tylko zawierać umowy sprzedaży, ale także zaciągać pożyczki.

– Spółki kapitałowe w organizacji mogą we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Mogą one zatem prowadzić działalność gospodarczą w pełnym zakresie, ponieważ są przedsiębiorcami – wskazuje Paweł Świrski.

Za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka oraz osoby, które działały w jej imieniu.

– Do kręgu osób, które działały w imieniu takiej spółki należy zaliczyć członków zarządu, założycieli albo pełnomocnika ustanowionego jednomyślną uchwałą wspólników-założycieli – podkreśla Świrski.

Po wniesieniu pełnych wkładów na objęcie udziałów lub akcji wspólnik czy akcjonariusz w ogóle nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki w organizacji.

Zgodnie z ogólnymi zasadami odpowiedzialności solidarnej wierzyciel spółki w organizacji może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna. Co więcej, zapłata należnej kwoty przez któregokolwiek z nich zwalnia pozostałych z tego obowiązku.

– Aż do zupełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani – mówi Świrski.

Wpis do rejestru

Spółki kapitałowe powstają z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Wówczas uzyskują one osobowość prawną, jak również przejmują prawa i obowiązki ich wcześniejszych form w organizacji. Odpowiedzialność wobec spółki osób działających w jej imieniu na etapie tworzenia ustaje w momencie zatwierdzenia ich czynności przez zgromadzenie wspólników.

– Takie zatwierdzenie czynności zawiera w sobie uchwała o udzieleniu absolutorium członkom zarządu. Nie obejmuje ona jednak pełnomocnika reprezentującego spółkę w organizacji. Powinno to nastąpić w drodze odrębnej uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia – komentuje Paweł Świrski.

Pełnomocnik może również wystąpić przeciwko spółce z powództwem o ustalenie braku podstaw do odpowiedzialności odszkodowawczej.