Producentowi rolnemu w ramach planu rozwoju obszarów wiejskich może zostać przyznana płatność dla gospodarstwa niskotowarowego. Jeśli gospodarstwo było własnością tego producenta albo przedmiotem współwłasności producenta i jego małżonka, w przypadku jego śmierci do płatności jest uprawniony spadkobierca. Wynika to z obowiązującego od 7 stycznia 2011 roku rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętych planem rozwoju obszarów wiejskich.

Płatność przyznana producentowi rolnemu w razie jego śmierci przysługuje jego spadkodawcy, jeśli spełnione zostaną odpowiednie warunki. Po pierwsze spadkobierca musi złożyć wniosek o jej udzielenie. Ma na to dwa miesiące od śmierci spadkodawcy. Ponadto musi również zobowiązać się do realizacji planu rozwoju gospodarstwa niskotowarowego oraz do nieprzenoszenia własności tego gospodarstwa do dnia wypłaty ostatecznej płatności.

Jeśli chodzi o wysokość płatności, to spadkobierca ma prawo uzyskać część, która nie została wypłacona do dnia śmierci producenta rolnego. Wniosek o przyznanie płatności spadkobierca powinien złożyć na odpowiednim formularzu, który jest udostępniany przez agencję. Do takiego wniosku muszą zostać ponadto załączone odpowiednie dokumenty potwierdzające, że dana osoba jest faktycznie spadkobiercą zmarłego i dziedziczy gospodarstwo. Są nimi: prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. W przypadku kiedy postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku nie zostało zakończone, składa się kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia może dokonać sąd, notariusz albo upoważniony pracownik agencji.

Ponadto dokumentem potwierdzającym nabycie praw do gospodarstwa po zmarłym producencie rolnym jest także zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Jeśli z postanowienia sądu albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia wynika, że gospodarstwo rolne dziedziczy co najmniej dwóch spadkobierców, ten z nich, który złożył wniosek o przyznanie płatności, musi dołączyć zgodę pozostałych spadkobierców na przyznanie mu płatności.

PRZYKŁAD

Gdzie złożyć wniosek o udzielenie płatności po zmarłym producencie

Spadkobierca producenta rolnego składa wniosek o przyznanie płatności do kierownika biura powiatowego agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie płatności dla gospodarstwa prowadzonego przez spadkodawcę.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie gospodarstw niskotowarowych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. z 2010 r. nr 244, poz. 1625).