1 Sporządź umowę jeszcze przed zawarciem ślubu

Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa, która obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. W ten sposób powstanie w przyszłości majątek wspólny obojga małżonków. Aby temu zapobiec, mogą jeszcze przed zawarciem małżeństwa zawrzeć w formie aktu notarialnego umowę majątkową, w której rozszerzą lub ograniczą wspólność ustawową albo ustanowią rozdzielność majątkową bądź rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Umowę tę mogą zawsze odwołać albo zmienić. Gdy wybiorą ustawową rozdzielność majątkową, to wówczas po ślubie nie powstanie już między nimi wspólność majątkowa, lecz każde z nich będzie tworzyło swój majątek osobisty. Współwłaścicielami jakiejś rzeczy mogą zostać tylko wówczas, gdy zakupią ją razem albo otrzymają ją wspólnie w spadku bądź jako darowiznę.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 6 sposobów na rozdzielność majątkową małżonków.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz PIĘĆ pozostałych porad:
2 Zdecyduj się na rozdzielność już po ślubie
3 Domagaj się wyrównania dorobków
4 Zażądaj, aby sąd ustanowił rozdzielność
5 Rozwiedź się, to ustanie wspólność majątkowa
6 Wnioskuj o separację i rozdzielność