W przepisach określono tylko jedną stronę umowy przewozu. Wynika z nich jednoznacznie, że może nią być tylko osoba fizyczna lub prawna prowadząca przedsiębiorstwo transportowe uprawnione do wykonywania działalności przewozowej w sposób stały i zarobkowy. Oznacza to, że przepisy regulujące zasady zawierania i wykonywania umowy przewozu nie mają zastosowania do tzw. przewozów okazjonalnych bez względu na to, czy mają one charakter odpłatny czy też nieodpłatny.

Czasem wystarczy zająć miejsce

Umowa przewozu dochodzi do skutku według zasad dotyczących zawierania umów. Zgodnie z nimi oświadczenie drugiej stronie o woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. W przypadku przewozu za ofertę uważa się podany do publicznej wiadomości rozkład jazdy lub ogłoszony cennik. Umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu na przejazd lub spełnienie innych określonych przez przewoźnika warunków dostępu do środka transportowego, a w razie ich nieustalenia - przez samo zajęcie miejsca w środku transportowym.

Kto odpowiada za bagaż

Za bagaż, który podróżny przewozi ze sobą, przewoźnik ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy szkoda wynikła z jego winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Jego przewóz odbywa się na podstawie umowy o przewóz podróżnego. Nie zawiera się w ogóle odrębnej umowy dotyczącej bagażu. W związku z tym w przypadku jego utraty, uszkodzenia, zniszczenia odpowiedzialność przewoźnika wchodzi w grę tylko wtedy, gdy szkoda wynikła z jego winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. W takich sytuacjach ciężar dowodu spoczywa na poszkodowanym podróżnym. To on musi wykazać, że szkoda nastąpiła z winy umyślnej lub była rezultatem rażącego niedbalstwa przewoźnika albo osób, za których działania lub zaniechania ponosi on odpowiedzialność.

Inaczej jest w przypadku bagażu powierzonego przewoźnikowi. Za bagaż powierzony przewoźnikowi ponosi on odpowiedzialność według zasad przewidzianych dla przewozu rzeczy. W sytuacji gdy podróżny swój bagaż umieści bez możliwości spełniania nad nim stałego nadzoru - w miejscu wskazanym przez przewoźnika, wówczas po stronie tego przewoźnika powstaje obowiązek sprawowania nad nim pieczy w zakresie odpowiadającym na ogół obowiązkom przechowującego w umowie przechowania.

Można usunąć pasażera

Podróżny jest obowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie. Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie mogą być niedopuszczone do przewozu lub usunięte ze środka transportowego.

Podróżnemu, który odstąpił od umowy przewozu albo którego nie dopuszczono do przewozu lub usunięto ze środka transportowego, przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego). Potrącenia nie stosuje się, jeżeli podróżny odstąpi od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie przewoźnika. Nie dotyczy to komunikacji komunalnej.