Tajemnica przedsiębiorstwa

Rozpoznawał on sprawę spółki, która złożyła do wojewody podlaskiego wniosek o udostępnienie oferty złożonej przez innego przedsiębiorcę, a także zawartej z nim umowy na wykonanie koncepcji, architektury i projektu systemu informatycznego. W odpowiedzi organ przekazał wnioskodawcy tylko część żądanych informacji i jednocześnie wysłał pismo zawiadamiające go, że pozostałe materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Spółka zaskarżyła bezczynność wojewody do sądu administracyjnego. Wskazała, że zgodnie z prawem zamówień publicznych umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

W odpowiedzi na skargę organ stwierdził m.in., że spółce nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego, bo sąd nie ma obowiązku badania, czy organ prawidłowo zastosował przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie ma też podstaw do podnoszenia bezczynności wojewody, bo sprawa została załatwiona przed upływem ustawowego terminu.

Odmowa tylko w decyzji

Innego zdania był WSA, który przyznał rację przedsiębiorcy. Udzielenie informacji publicznej następuje w formie czynności materialno-technicznej, natomiast odmowa jej udzielenia musi przybrać formę decyzji administracyjnej. Postępowanie prowadzone w tym zakresie ma charakter sformalizowany i może się toczyć w dwóch instancjach. Ostateczna odmowa udostępnienia dokumentacji, w zależności od przyczyny, otwiera następnie dwie drogi kontroli legalności tej decyzji. Pierwszą z nich jest uruchomienie procesu przed sądem powszechnym – głównie gdy podstawą utajnienia informacji jest ochrona danych osobowych czy też prawo do prywatności. Drugą jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowo-administracyjnego.

WSA podkreślił, że odmowa udostępnienia informacji z uwagi na tajemnicę ustawowo chronioną w formie pisemnej, bez zachowania właściwej formy decyzji administracyjnej, wskazuje w oczywisty sposób na stan bezczynności organu. Z tych przyczyn sąd był zmuszony zobowiązać organ do załatwienia sprawy w terminie wynikającym z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, tj. w terminie 14 dni od zwrotu akt skarżącej spółce.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 15 listopada 2011 r., sygn. akt II SAB/Bk 61/11.