Adwokatura musi sprawować pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu adwokata. Na samorząd bowiem spada ciężar odpowiedzialności za działania osób wykonujących ten zawód zaufania publicznego. Z tych właśnie powodów Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że samorząd adwokacki ma nie tylko prawo, ale i obowiązek weryfikowania wiedzy i eliminowania z zawodu osób, które jej nie posiadają w wystarczającym stopniu.

NSA rozpatrywał skargę byłego aplikanta na decyzję ministra sprawiedliwości w przedmiocie skreślenia z listy aplikantów adwokackich. Zdaniem skarżącego uchwała izby adwokackiej o skreśleniu go z listy aplikantów z powodu dwukrotnego niezaliczenia przez niego kolokwium została podjęta z naruszeniem przepisów. Swoje twierdzenie oparł na art. 79 ust. 2 prawa o adwokaturze, który stanowi, że okręgowa rada może skreślić aplikanta, jeśli stwierdzi jego nieprzydatność do zawodu. Skarżący twierdził więc, że samo niezaliczenie kolokwium nie jest wystarczającą przesłanką do skreślenia z listy aplikantów adwokackich.

NSA nie zgodził się z byłym aplikantem i skargę oddalił. Zdaniem sędziów niezaliczenie wewnętrznego kolokwium korporacyjnego jest równoznaczne z nieprzydatnością aplikanta do zawodu.