Mężczyzna zawarł ze spółką umowę o wybudowanie zbiornika wodnego oraz umowę o wykonanie drogi dojazdowej do hotelu. Strony postanowiły, że za pracę wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe. Mężczyzna podpisał ponadto z hotelem umowę o wykonanie nawierzchni betonowej budowanej drogi. Po przystąpieniu do realizacji budowy zaistniała konieczność wykonania dodatkowych prac przekraczających projekt. Następnie dokonano odbioru wybudowanej drogi. Mężczyzna skierował sprawę do sądu. Domagał się od spółki i hotelu zapłaty wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych prac przy budowie drogi dojazdowej.

Sąd okręgowy uznał, że umowa o wybudowanie drogi dojazdowej jest umową o roboty budowlane. Umowa ta została wykonana i rozliczona. Pozostał jednak problem dodatkowych prac wykonanych we wstępnym etapie budowy drogi. Sąd uznał, że mężczyzna może się domagać zapłaty w tej kwoty tylko od spółki.

Sprawa trafiła do sądu apelacyjnego w Białymstoku, który był odmiennego zdania. Sędziowie uznali, że jeśli strony umowy o roboty budowlane umówiły się na wynagrodzenie ryczałtowe, to wykonawca robót nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia. Nie jest to możliwe, nawet jeśli w czasie zawarcia umowy nie można była przewidzieć kosztów i rozmiarów prac.

SYGN. AKT I ACa 67/10