Spór, którego finał rozegrał się przed sądem, zaistniał pomiędzy miastem Czerwionka-Leszczyny (woj. śląskie) a przedstawicielem katowickiego Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Bona Fides podejmującego działania w zakresie ochrony praw obywatelskich i zwiększania przejrzystości życia publicznego.

Cena informacji publicznej

Przedstawiciel organizacji zwrócił się do urzędu miejskiego z wnioskiem o udostępnienie w formie kserokopii wszystkich protokołów z obrad Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

Urząd udostępnił wnioskowane informacje, obciążając jednak wnioskodawcę kosztem 14,58 zł obejmującym sporządzenie kserokopii oraz przesłanie ich pocztą na wskazany adres. Wysokość opłaty ustalona została na podstawie obowiązującego w gminie cennika.

Wnioskodawca odmówił uiszczenia żądanej opłaty, powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej. W efekcie, z inicjatywy miasta, sprawa trafiła do sądu. Referendarz sądowy wystawił w postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty, od którego pozwany wniósł sprzeciw. Sąd Rejonowy w Katowicach po rozpoznaniu sprawy oddalił powództwo w całości.

Zgodnie z tezami zawartymi w uzasadnieniu, udostępnienie informacji publicznej jest co do zasady bezpłatne. Jedynym warunkiem uzasadniającym żądanie opłaty jest poniesienie przez podmiot udzielający informacji dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobie udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji we wnioskowaną formę. Najistotniejsze jest jednak, aby dodatkowa opłata odpowiadała poniesionym kosztom.