STAN FAKTYCZNY

Spółdzielnia mieszkaniowa zwróciła się do prezydenta miasta o wydanie pozwolenia na dokończenie budowy muru oporowego. Prezydent miasta decyzją zatwierdził przedłożony projekt budowlany i udzielił spółdzielni pozwolenia na wykonanie tych robót. Od tej decyzji do wojewody odwołała się Mirosława S., której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego na paterze w budynku położonym bezpośrednio przy budowanym przez tę spółdzielnię murze oporowym. Wojewoda umorzył postępowanie odwoławcze z uwagi na fakt, iż odwołanie nie pochodzi od strony tego postępowania. Od decyzji wojewody Mirosława S. wniosła skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. WSA stwierdził, że jest ona nieuzasadniona, dlatego ją oddalił.

Z UZASADNIENIA

WSA wskazał, iż zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 28 k.p.a. stroną postępowania administracyjnego jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Jednakże przepisy ustaw szczególnych niejednokrotnie modyfikują bądź precyzują pojęcie strony postępowania administracyjnego. Wówczas ustalanie kręgu stron danego postępowania nie odbywa się na podstawie ogólnej reguły zawartej w powyższym przepisie. Modyfikacje takie zawierają również przepisy ustawy – Prawo budowlane odnoszące się do poszczególnych faz postępowania związanych z całością procesu inwestycyjnego.

W myśl bowiem art. 28 ust. 2 prawa budowlanego stronami w postępowaniu w sprawie o pozwolenie na budowę są inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Z kolei w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę stronami są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji (art. 40 ust. 3), zaś w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie stroną jest wyłącznie inwestor (art. 59 ust. 7). Pojęcie strony w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę przestało być więc uzależnione od posiadania interesu prawnego w tej sprawie, a kryterium decydującym o uzyskaniu takiego statusu jest bycie właścicielem, użytkownikiem wieczystym albo zarządcą nieruchomości znajdującej się w obszarze oddziaływania obiektu.

Budynek wielorodzinny, w którym zamieszkuje skarżąca, znajduje się w obszarze oddziaływania przedmiotowej inwestycji (muru oporowego). Jednakże nie posiada ona tytułu prawnego ani do budynku, ani do gruntu znajdującego się pod nim.

Wyrok WSA w Lublinie z 25 września 2009 r., sygn. akt II SA/Lu 322/09