Inspektorzy z wydziałów komunikacji kierują osoby, które przekroczyły dopuszczalną ilość punktów za łamanie prawa na drodze, na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, czyli egzamin teoretyczny i praktyczny. Musi on obejmować wszystkie posiadane kategorie uprawnień do kierowania pojazdami. Nie ma tu znaczenia, że wykroczenia drogowe zostały popełnione np. tylko samochodem osobowym.

Warunkiem skierowania na ponowny egzamin jest złożenie przez policję wniosku opartego na par. 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. Zgodnie z nim komendant wojewódzki policji występuje do starosty z wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji kierowcy, w zakresie wszystkich posiadanych przez niego kategorii praw jazdy, w razie przekroczenia przez niego 24 punktów. Oznacza to, że komendant, niezależnie od kategorii pojazdu i uprawnień kierowcy, kieruje wniosek egzaminacyjny w sprawie wszystkich posiadanych przez sprawcę naruszenia uprawnień.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, sygn. akt II SA/Bk 160/10.