Małgorzata U. i Bartosz Ś. złożyli wniosek o wpis prawa własności do działu II księgi wieczystej na rzecz Bartosza Ś. Sąd rejonowy odmówił. Ustalił, że wniosek został już zawarty w akcie notarialnym dotyczącym umowy zamiany i darowizny, a dotyczył spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni 40,7 mkw. wchodzącego w zasób jednej ze spółdzielni mieszkaniowych. Wynikało z niego, że Bartosz Ś. oświadczył, iż przysługuje mu 1/2 części innego lokalu o powierzchni 30,7 mkw. w tej samej spółdzielni, druga część przysługuje Katarzynie Ś. Oboje wnioskodawcy oświadczyli też, że dokonują zamiany w ten sposób, że Małgorzata U. przenosi na Bartosza Ś., syna, swój udział w pierwszym lokalu, a Bartosz Ś. przeniesienie to przyjmuje, a w zamian przenosi na matkę swój udział w drugim mieszkaniu, a ona to przyjmuje. Małgorzata U. oświadczyła, że jest zamężna, a nabycia dokonuje z majątku osobistego i umów majątkowych nie zawierała, a także, że przenosi na syna pozostały udział w pierwszym mieszkaniu. Syn, który jest kawalerem, przyjmuje udział.

Oddalając wniosek, sąd uznał, że zgodnie z art. 172 ust. 6 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 116), jeżeli przedmiotem zbycia jest ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, pozostałym współuprawnionym przysługuje prawo pierwokupu. Zgodnie z art. 604 kodeksu cywilnego do zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Poza tym uprawnieni ci powinni być zawiadomieni o zbyciu. Interpretując art. 172 ust. 6, sąd doszedł do wniosku, że przez umowę zbycia należy rozumieć nie tylko sprzedaż, ale także zamianę. Ponieważ współuprawnieni nie otrzymali wypisu aktu notarialnego, zamiana udziałów do 1/2 części w obu wspomnianych mieszkaniach jest nieważna.