Państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Wałbrzychu przeprowadził w sklepie spożywczym kontrolę, która wykazała brak aktualnych badań wody. Decyzją administracyjną nakazano właścicielce sklepu „udokumentowanie właściwej jakości wody używanej w zakładzie pod względem parametrów bakteriologicznych”. Podstawę prawną stanowił art. 27 ust. 1 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004/WE z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. Organ sanitarny powoływał się też na wytyczne Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej (PPIS) w Wałbrzychu, w których określono częstotliwość badania wody dla zakładów obrotu żywnością zaopatrywanych w wodę z wodociągu publicznego.

Skarga właścicielki sklepu

Właścicielka sklepu złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, kwestionując obowiązek badaniami jakości dostarczanej do jej sklepu z wodociągu gminnego. W odpowiedzi na skargę dolnośląski powiatowy inspektor sanitarny we Wrocławiu wniósł o jej oddalenie. WSA był innego zdania.

W ocenie sądu organ sanitarny nie wskazał podstawy prawnej do nałożenia na skarżącą obowiązku potwierdzenia aktualnymi wynikami badań laboratoryjnych przydatności wody używanej w sklepie. Obowiązek badania wody, nie wynika z art. 27 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przesłanką konieczną do wydania decyzji na podstawie tego artykułu jest stwierdzenie przez organy inspekcji sanitarnej uchybień naruszających wymagania higieniczne i zdrowotne.