TEZA:

Karta inna niż dobowa i tygodniowa stanowi dowód uiszczenia opłaty za wykonywanie transportu drogowego również, gdy w chwili rozpoczęcia kontroli nie znajdowała się w pojeździe – jeśli została zakupiona przed dniem kontroli. Przedsiębiorca, który wykupił taką kartę, ma zatem możliwość wykazania, że uiścił należną opłatę i nie ponosi wówczas odpowiedzialności.

STAN FAKTYCZNY:

Funkcjonariusze celni nałożyli na przedsiębiorcę karę w wysokości 3 tys. zł za wykonywanie przewozu drogowego bez wymaganej opłaty za przejazd po drogach krajowych. Zdaniem organu, karta opłaty składa się z dwóch części, tj. winiety samoprzylepnej umieszczonej w sposób trwały wewnątrz pojazdu samochodowego, w prawym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu i odcinka kontrolnego przechowywanego w pojeździe samochodowym i okazywanego na żądanie osób uprawnionych do kontroli kart opłaty. Dowód uiszczenia opłaty stanowią obie części karty opłaty łącznie. Organ stwierdził, że zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, kto wykonuje transport drogowy lub przewozy na potrzeby własne, naruszając obowiązki i warunki wynikające z przepisów tej ustawy, podlega karze pieniężnej.

WSA, uchylając decyzję wskazał, że w dacie kontroli kierowca pojazdu nie posiadał w kierowanym przez siebie pojeździe winiety samoprzylepnej umieszczonej w wymagany sposób. Faktem jest jednak, iż przed dniem kontroli przedsiębiorca uiścił opłatę roczną w wymaganej kwocie, w wyniku czego została mu wydana karta opłaty drogowej, która następnie została wypełniona przez wpisanie numeru rejestracyjnego pojazdu skarżącego oraz przedziurkowana w odpowiednich miejscach.