Wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnął spór gminy Boguchwała z miastem Rzeszów. Sąd uznał, że ze zmianą granic następuje przekazanie mienia, a zatem również nieruchomości. Oznacza to, że gmina Buguchwała, czyli skarżąca, powinna przekazać miastu Rzeszów mienie, które znalazło się na terenie miasta po przesunięciu granic. O poszerzeniu granic zdecydował prezes Rady Ministrów. Gmina Boguchwała nie zgadzała się jednak z tą decyzją, na mocy której wraz z terenem powinna oddać również mienie, czyli nieruchomość. Chodziło o szkołę, na której remont gmina zaciągnęła kredyt. Po zmianie granic szkoła została włączona do miasta, a gmina musi spłacać dług. Sprawa trafiła więc do WSA w Warszawie. Spór prawny sprowadzał się do uznania, czy zmiana granic gminy powoduje automatycznie przejęcie mienia. Przepisy nie przewidują takiego automatu. Sąd jako podstawę rozstrzygnięcia przywołał art. 44 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Przepis stanowi, że nabycie mienia komunalnego następuje przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie, o którym mowa w art. 4. Ponieważ w omawianej sprawie gminy nie doszły do porozumienia, decyzję wydał prezes Rady Ministrów. Zdaniem sądu decyzja ta nie naruszała prawa. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt I SA/Wa 626/09