ORZECZENIE

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną wniesioną przez pełnomocnika Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie z wniosku spadkobierców byłych właścicieli gruntów warszawskich. Spór dotyczył wniosku o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego do gruntu przejętego po wojnie na podstawie tzw. dekretu warszawskiego.

Roszczenia spadkobierców

Na niewielkim fragmencie działki, której zwrotu domagali się następcy prawni, znajduje się budynek jednego z wydziałów uniwersyteckich. Uniwersytet jest właścicielem budynku. W momencie składania wniosku przez spadkobierców figurował w księdze wieczystej jako użytkownik części gruntu (obecnie właściciel). Z tego względu prezydent miasta, a potem wojewoda odmówili uwzględnienia wniosku o ustanowienie użytkowania wieczystego na rzecz spadkobierców.

Wojewódzki sąd administracyjny uchylił jednak decyzje obu instancji. W ocenie sądu organy obydwu nie zbadały, czy istniały przesłanki do odmowy ustanowienia prawa własności czasowej i przejęcia gruntu. Sąd uznał, że zagadnieniem wstępnym w sprawie jest ważność decyzji, na podstawie której uniwersytet nabył własność części spornej działki.

Sąd kasacyjny nie uchylił zaskarżonego przez uniwersytet wyroku, ale nie zgodził się z jego uzasadnieniem. Jak wyjaśniła sędzia Joanna Runge-Lissowska, sąd I instancji nie rozważył jednej istotnej kwestii.

Ilu współwłaścicieli

Z dokumentów sądowych wynika, że przed wojną właścicielami połowy działki niepodzielnie byli małżonkowie M., poprzednicy prawni wnioskodawców. W ocenie NSA trzeba wyjaśnić, czy taki zapis jak współwłasność niepodzielna połowy działki na rzecz dwójki spadkobierców oznaczał, że było po prostu czterech współwłaścicieli. W przypadku skarżących ta kwestia ma ogromne znaczenie. Jak zauważyła sędzia Runge-Lissowska, pierwotnie wniosek o nadanie własności czasowej w terminie złożyli małżonkowie M.

Wniosek współwłaścicieli drugiej połowy, których następcami prawnymi są wnioskodawcy, został złożony po terminie.

Organ musi zastanowić się, czy w takiej sytuacji podstawą postępowania o zwrot może być tylko jeden skuteczny wniosek. Tym samym konieczne będzie ustalenie od nowa, kto jest stroną postępowania w sprawie o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego spornego gruntu.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I OSK 1179/08