ORZECZENIE

Sprawę do Trybunału Konstytucyjnego wniósł rzecznik praw obywatelskich. Konsekwencją wczorajszego rozstrzygnięcia będzie obowiązek szczegółowego uzasadniania przez prokuratora motywów odmowy na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną. Nie wystarczy standardowa formuła, że dobro śledztwa wymaga takiej odmowy. Ponadto za niekonstytucyjny został uznany przepis kodeksu karnego wykonawczego (art. 217 par. 1) w zakresie, w jakim nie przewiduje on możliwości zaskarżenia zarządzenia prokuratora, który odmówił zgody na widzenie.

Dwa zarzuty RPO

Wnioskodawca sformułował dwa rodzaje zarzutów. Pierwszy dotyczył niesprecyzowania w kodeksie karnym wykonawczym warunków, które limitowałyby swobodę organu o odmowie zgody na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną. Drugi zarzut dotyczył niemożności zaskarżenia prokuratorskiego zarządzenia o odmowie udzielenia zgody na widzenie.

– Rodziny tymczasowo aresztowanych nie wiedzą, dlaczego nie mogą odwiedzić swoich bliskich czekających na wyrok nawet przez dwa, trzy lata – wyjaśniał Stanisław Trociuk, zastępca RPO.

– Odmowa widzenia oraz brak możliwości zaskarżenia takiego zarządzenia nabiera szczególnego wymiaru z powodu stosowania przedłużającego się tymczasowego aresztowania – mówił Stanisław Trociuk.