Senackie komisje zarekomendowały izbie wprowadzenie dwóch poprawek do noweli prawa o zgromadzeniach. Zakłada ona możliwość otrzymania na 3 lata zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń i brak możliwości organizacji konkurencyjnego zgromadzenia w tym samym miejscu.

W środę wieczorem senackie komisje: praw człowieka, praworządności i petycji oraz samorządu terytorialnego i administracji państwowej poparły zaproponowaną w Senacie poprawkę, która wykreśla przepisy dające organom władzy publicznej, Kościołom i związkom wyznaniowym pierwszeństwo w wyborze miejsca i czasu zgromadzenia przed innymi.

Druga z poprawek wprowadza 14-dniowe vacatio legis (Sejm zaproponował, aby nowela weszła w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw).

Komisje nie poparły pozostałych kilkunastu poprawek zmierzających m.in. do wykreślenia z ustawy zapisu o zgromadzeniach cyklicznych.

Poparcia większości komisji nie uzyskały także dwa wnioski: o odrzucenie ustawy i o jej przyjęcie bez poprawek.

Głosowania nad sprawozdaniem komisji Senat zaplanował na godzinę 22.15.

Zgodnie z nowelą, wojewoda będzie mógł wydać zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzeń publicznych w tym samym miejscu przez trzy lata z rzędu. Przygotowana przez posłów PiS nowelizacja przewiduje, że odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 metrów.

W myśl nowych przepisów, organ gminy będzie wydawał decyzję o zakazie zgromadzenia, jeżeli ma ono odbyć się w miejscu i czasie, w którym odbywa się zgromadzenie cykliczne.

Za cykliczne będą uważane takie zgromadzenia, które są organizowane przez ten sam podmiot w tym samym miejscu lub na tej samej trasie, co najmniej cztery razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych, pod warunkiem, że odbywały się w ciągu ostatnich trzech lat i miały na celu upamiętnienie "w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Rzeczypospolitej Polskiej wydarzeń".