Wykreślenie przepisu nakazującego sądowi II instancji uchylenie wyroku na wniosek prokuratora i przekazanie sprawy do uzupełnienia śledztwa - zaproponowały w poniedziałek do nowelizacji dotyczącej m.in. tej kwestii senackie komisje. Poprawkę poparli m.in. senatorowie PiS.

Przepis, którego wykreślenie zaproponowały jednogłośnie senackie komisje: ustawodawcza oraz praw człowieka, praworządności i petycji, był krytykowany przez licznych prawników, RPO i środowiska sędziowskie. Za propozycją jego usunięcia opowiedziało się senackie Biuro Legislacyjne. Poprawkę w tej sprawie zgłosił przewodniczący komisji praw człowieka Michał Seweryński (PiS).

Zgodnie z uchwaloną 4 listopada nowelizacją kilku ustaw, m.in. Prawa o ustroju sądów powszechnych wprowadzono jawność oświadczeń majątkowych sędziów, wydłużono też okresy przedawnień karalności sędziowskich przewinień dyscyplinarnych, a także zmieniono przepisy o skargach na przewlekłość postępowań.

Nowela ta ma też umożliwić prokuratorowi złożenie wniosku do sądu o zwrócenie sprawy do śledztwa - bez możliwości zaskarżenia tego przez inne strony postępowania. Zwracając sprawę w postępowaniu odwoławczym, sąd II instancji musiałby uchylić zaskarżony wyrok I instancji. Jak uzasadniało MS jest to przepis "incydentalny i epizodyczny" dotyczący małej części spraw wniesionych od lipca 2015 r. w tzw. procedurze kontradyktoryjnej, która została już zniesiona.

Łącznie senackie komisje zgłosiły dziewięć poprawek do nowelizacji - proponując m.in. powrót do pierwotnej kwoty nie mniej niż 1 tys. zł za każdy rok przewlekłości postępowania - w odróżnieniu od 500 zł przyjętych przez Sejm.