Atanas Ognyanov, obywatel bułgarski, został skazany w Danii na 15 lat pozbawienia wolności za kwalifikowaną postać kradzieży i zabójstwo. W Danii odbył część wymierzonej mu kary. Jednocześnie, w trakcie odsiadki, przez cztery miesiące pracował w tamtejszym zakładzie karnym. Po prawie roku Ognyanov został przekazany do więzienia w Bułgarii.

Decyzja ramowa, regulująca kwestie przekazywania pomiędzy dwoma państwami członkowskimi osoby skazanej na karę więzienia, stanowi, że właściwy organ powinien zaliczyć pełny okres pozbawienia wolności już odbyty w innym kraju.

Z kolei zgodnie z prawem bułgarskim, pracę wykonaną przez osobę skazaną zalicza się na poczet zasądzonej kary, poprzez zrównanie dwóch dni roboczych z trzema dniami pozbawienia wolności.

Zgodnie z wyrokiem bułgarskiego sądu, ta zasada ma zastosowanie także w sytuacji, w gdy osoba skazana wykonywała pracę w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności w państwie członkowskim innym niż Bułgaria. Duńskie prawo stanowi jednak inaczej.

Z uwagi na te rozbieżności sąd w Sofii postanowił wystąpić z pytaniem prawnym do TSUE.

W ogłoszonym dzisiaj wyroku trybunał stwierdził, że do części kary już odbytej na terytorium państwa wydającego, zastosowanie znajduje wyłącznie prawo tego kraju. Natomiast prawo państwa wykonującego znajduje zastosowane wyłącznie do części kary pozostałej do odbycia.

Zdaniem trybunału jedynie państwo wydające może obniżyć karę za pracę wykonaną przed przekazaniem.

W rozpatrywanym przypadku organy duńskie wyraźnie wskazały, że ich ustawa nie pozwala na obniżenie kary pozbawienia wolności ze względu na pracę wykonaną przez osobę skazaną w trakcie pozbawienia wolności. W konsekwencji organy bułgarskie nie mogą doprowadzić obniżenia kary w związku z jej częścią, która już została odbyta w Danii. Każda odmienna wykładnia podważałaby wzajemne zaufanie do systemów prawnych innych państw członkowskich - uznał TSUE.

PS

Wyrok TSUE z 8 listopada 2016 roku ( sygn. C-554/14)