Chciałabym kupić działkę letniskową położoną nad Wisłą w pobliżu wałów przeciwpowodziowych. Okolica mnie urzekła, moglibyśmy też jeździć rodzinnie na rowerach po wałach. Słyszałam jednak, że korzystanie z takiej działki jest bardzo ograniczone, a w dodatku nie ma mowy o poruszaniu się po wałach rowerem. Czy przepisy rzeczywiście są tak restrykcyjne – zastanawia się pani Jadwiga
Wprawdzie przepisy prawa wodnego i kodeksu wykroczeń nakładają pewne ograniczenia związane z zapewnieniem szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych, jednak nie zabraniają korzystać z nieruchomości położonej w pobliżu rzeki. Na działce leżącej obok wału nie powinno się jednak:
● sadzić drzew i krzewów, a także orać lub bronować ziemi w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału po stronie odpowietrznej,
● stawiać obiektów budowlanych, kopać studni, sadzawek, dołów i rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej.
Reklama
Rowerem wolno się poruszać na wale jedynie po ścieżce rowerowej albo po wytyczonym tam szlaku dla rowerów. O możliwości wjazdu na wały takim pojazdem i wytyczeniu szlaków (ścieżek) decydują lokalne samorządy. Ewentualne zakazy spowodowane są zapewnieniem szczelności i stabilności wałów. Może się więc zdarzyć, że z tego powodu przez pewien czas na konkretnym wale będzie obowiązywało ograniczenie poruszania się, podobnie jak w razie prowadzenia prac związanych z jego konserwacją i remontem. Zarządca wału powinien wówczas postawić na nim znaki informujące o wprowadzeniu czasowego zakazu poruszania się. Takie znaki stojące z umieszczoną tablicą informującą o zakazie muszą być widoczne i czytelne oraz rozmieszczone w widocznych miejscach, informacja o ograniczeniach powinna również zostać ogłoszona w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie oraz w środkach masowego przekazu. Gdy jednak lokalni włodarze nie wprowadzili takiego zakazu, a na wale jest wyznaczony szlak rowerowy albo droga rowerowa, to można z niej korzystać.
Natomiast zawsze obowiązuje zakaz przejeżdżania przez wały samochodami i innymi pojazdami (np. quadami, traktorami i motocyklami), konno i przepędzania zwierząt z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych. Nie wolno też wbijać słupów, uszkadzać darniny i wypasać zwierząt.
Podstawa prawna
Art. 80 ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.). Art. 88n ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.).